NBV folkbildar och rustar

Grundsats och uppgift

NBV, som vilar på helnykter och demokratisk grund, samt är partipolitiskt och religiöst obundet, vill genom ett fritt och frivilligt folkbildnings- och kulturarbete inom och utom nykterhetsrörelsen erbjuda alla möjlighet till ökad kunskap, samt göra kulturvärden tillgängliga för alla.

 

Uppgiften är att tillsammans med sina medlemmar ge alla tillgång till bildning och kultur genom att:

 • bedriva ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete, på helnykter grund, riktat till alla.
 • främja studier kring samhälls- och livsåskådningsämnen, särskilt frågor kring alkohol och andra droger, ett hållbart samhälle, befolkningens hälsa, livsfrågor, demokrati, trafiksäkerhet samt integrations- och internationella frågor.
 • för deltagarna i förbundets verksamhet medvetandegöra medlemsorganisationernas mål och uppgifter.
 • stimulera och utveckla nykterhetsrörelsens medlemmar för insatser i rörelsens och samhällets tjänst

 

Verksamhetsinriktning 2020-2022

NBV har alltid fokus på vårt grunduppdrag att, med folkbildning som metod, skapa mötesplatser för kunskap, bildning och insikt.

 

Prioriterade utvecklingsmål under perioden 2020-2022 är

 • Utmana alkoholnormen och mobilisera goda krafter i det alkohol- och narkotikapolitiska arbetet Våra deltagare får kunskap och insikter som bidrar till att utmana alkoholnormen. Vi är en viktig bred samhällsaktör som kanaliserar kunskap och mobiliserar ”goda krafter” inom alkohol- och narkotikapolitiken.

 

 • Bättre folkbildning lokalt och digitalt Parallellt som vi ökar närvaron lokalt med fler kontor och mer lokal samverkan med medlemsorganisationerna vidareutvecklar vi våra digitala verksamhetsformer.

 

 • Minska utanförskap och stärka demokratin Genom att stärka föreningar och grupper, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden och i glesbygd, stärker vi demokratin. Vi har mötesplatserna där olika delar och sidor av Sverige möts och utvecklas.

 

Målområden och vunna effekter

Vårt folkbildningsarbete fokuserar på fyra målområden: Nykterhet och livsstil, Delaktighet, inflytande och makt, Utveckling av föreningsliv och grupper samt Verksamhetsutveckling.

 

Nykterhet och livsstil

Att ta ställning och arbeta för nykterhet är grundläggande för NBV. Tillsammans med våra medlemsorganisationer är vi en samhällskraft med unik erfarenhet och kompetens. Vårt arbete syftar till att lyfta fram värdet av en nykter livsstil, sprida kunskap om och öka medvetenheten kring alkohol-, narkotika- och andra beroenderelaterade frågor samt att arbeta för en bättre folkhälsa. Vårt Narkotikapolitiska center är en bred och viktig samhällsaktör. Vi fångar upp nya samarbeten för att vidga vårt arbete och engagemang i alkohol- och narkotikafrågor.

Vunna effekter 2022

 • Våra deltagare har kunskap om alkoholnormen och värdet av en nykter livsstil

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar skapa fler folkbildningsaktiviteter för våra medlemsorganisationer för att öka kunskapen om att vara en aktiv aktör i arbetet för en restriktiv alkoholpolitik.
Målet är att folkbildningsverksamheten i idéområdet Nykterhet och livsstil 2020 ökar med 5% i jämförelse med 2019

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar öka och sprida kunskapen hos våra deltagare om alkoholnormen, alkoholens och andra drogers effekter på människor och samhället.
Målet är att varje avdelning 2020 genomför minst tre föreläsningar inom dessa områden

 • Tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att beslutsfattare har en ökad kunskap om vikten av en restriktiv narkotikapolitik

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar öka och sprida kunskap om narkotika och då särskilt om cannabis utifrån den legaliseringstrend som nu växer fram.
Målet är att varje avdelning genomför minst 10 folkbildningsaktiviteter – kring studiematerialen ”8 myter om cannabis” och/eller Cannabislotsen samt narkotikautställningen ”Narkotikans påverkan på samhälle och miljö”.

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar öka och sprida kunskap om behovet av en restriktiv narkotikapolitik lokalt och globalt. NBVs egna Narkotikapolitiska center och våra medlemsorganisationer är en resurs i detta arbete. Tillsatt grupp, där varje avdelning har en utsedd samordnare för narkotikafrågor, utvecklar och skapar förutsättningar för lokala arrangemang och mötesplatser.
Målet är att under 2020 har varje avdelning tillsammans med våra MO genomfört minst två folkbildningsarrangemang kring narkotikapolitiska frågor.

 • Vi har fler samarbeten med nya målgrupper som valt en nykter och hållbar livsstil

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar bjuda in till samtal för att utveckla samarbete med nya samverkansparter som arbetar med nykterhet och hållbar livsstil.
Målet är att 2020 genomför varje avdelning minst fem folkbildningsaktiviteter tillsammans med en ny samverkanspart som arbetar med nykterhet och hållbar livsstil.

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar delta i nya externa nätverk och/eller grupper som arbetar för nykterhet och hållbar livsstil. Syftet är att nå ut med folkbildningsverksamhet till nya målgrupper.
Målet är att varje avdelning 2020 har tre nya samverkanspartner inom området.

 

Delaktighet, inflytande och makt

Vi är aktiva i byggandet av ett demokratiskt samhälle. Genom folkbildning får våra deltagare ökad kunskap om demokrati, och verktyg för att kunna påverka samhället och sin egen situation. Genom kulturverksamhet får deltagarna möjlighet att växa och utvecklas, se nya perspektiv och uttrycka sina åsikter.

Det är viktigt att folkbildning är tillgänglig och lätt att komma i kontakt med för människor. Vi vill öka vår närvaro lokalt och ta folkbildningen vidare på den digitala arenan. Vi vill också stödja det ökade engagemanget för klimatfrågor genom att vara en mötesplats för ökad kunskap, bildning och insikt om bland annat ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Vunna effekter 2022

 • NBV är tillgängliga för fler genom ett ökat antal lokala mötesplatser och har folkbildningsverksamhet med hög kvalitet i alla Sveriges kommuner

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar arbeta aktivt med frågor som stärker demokratin där varje verksamhetsutvecklare ska ses som en resurs.
Målet är att 2020 ska varje avdelning genomföra minst en folkbildningsaktivitet om mellanvalsdemokrati i de kommuner där NBV hade verksamhet 2019.

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar har varje avdelning en demokratiambassadör som tillsammans bildar en grupp för fortsatt ökade folkbildningsaktiviteter kopplade till studiesatsningen om mellanvalsdemokrati ”Jag rustar för demokratin”.
Målet är att 2020 genomför varje avdelning 10 studiecirklar kring studiesatsningen ”Jag rustar för demokratin”.

 • Vi når fler och nya målgrupper genom digitala mötesplatser och nya digitala metoder för folkbildning

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar inventera digitala mötesplatser och utveckla digitala folkbildningsmetoder för att nå nya målgrupper genom att 2020 tillsätta en utvecklingsgrupp.
Målet är att 2020 har gruppen identifierat befintliga digitala mötesplatser för folkbildningsverksamhet samt utrett vilka utvecklingsbehov som behövs.

 • Vi är en tydlig aktör och mötesplats för alla som har ett engagemang i stora samhällsutmaningar utifrån Agenda 2030

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar öka och sprida kunskap om klimatfrågan.
Målet är att 2020 genomför varje avdelning minst två folkbildningsaktiviteter om klimatfrågan och att avdelningarna gemensamt tar fram ett nytt studiematerial i ämnet.

 

Föreningsliv och grupper

Föreningsformen är ett betydelsefullt sätt för människor att mötas och utvecklas. Genom vårt folkbildningsarbete utvecklas både nykterhetsrörelsens och våra samverkanspartners och samarbetsorganisationers föreningsliv.
Vi fortsätter lägga stor vikt vid att utveckla arbetet för grupper i socioekonomiskt utsatta områden och i glesbygd. Vi skapar mötesplatser och ger möjligheter för alla att genom folkbildning skapa den förändring de önskar både i sitt eget liv och för samhället i stort. Vi möter och möjliggör nya gruppers behov av att organisera sig.

Vunna effekter 2022

 • Vi samarbetar med fler föreningar och grupper i socioekonomiskt utsatta områden och i glesbygd

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar inventera lokala behov och förutsättningar av mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden och i glesbygd.
Målet är att 2020 har varje avdelning inlett samverkan med minst två nya aktörer eller skapat minst en mötesplats i dessa områden med syfte att skapa folkbildningsaktiviteter.

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar genom ”Hand i Hand för fler” skapa nya mötesplatser och förutsättningar för att nå ut med folkbildningsaktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden.
Målet är att 2020 har varje avdelning tillsammans med någon av våra medlemsorganisationer skapat minst en ny lokal förening genom satsningen.

 • Vi bidrar till att de föreningar och grupper vi samarbetar med utvecklas och når sina utvecklings- och verksamhetsmål

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar öka kunskap om hur föreningar bättre kan utveckla sitt föreningsarbete. Vårt studiematerial ”Grundläggande föreningskunskap” är en stark resurs i detta arbete.
Målet är att 2020 har studiematerialet ”Grundläggande föreningskunskap” översatts till ytterligare ett språk som är relevant för våra målgrupper.

 • Vi skapar nya mötesplatser för våra samverkanspartners och samarbetsorganisationer för ökad kunskap, insikt och bildning

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar stärka kontakten med NBVs samverkansparter för ett mer hållbart samarbete på lokal nivå där syftet är att stötta föreningarnas utvecklingsarbete.
Målet är att 2020 har alla samverkansparter i varje avdelning haft ett besök av NBV enligt Pulsens definition av besök.

Att som ett gemensamt ansvar för alla avdelningar erbjuda mötesplatser mellan våra samarbetsorganisationer och/eller samverkanspartners.
Målet är att varje avdelning 2020 bjuder in till minst två träffar för att stärka och utveckla det lokala gemensamma föreningslivet.  

 

Verksamhetsutveckling

NBV har en bra balans mellan kvantitet och kvalitet. Vi använder våra samlade resurser för ett starkt utvecklingsarbete. För att behålla folkbildningens särart och pedagogiska styrka finns NBVs egna kvalitetsregler med anvisningar för den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten. NBV har ett tydligt program för egenkontroll av verksamheten och arbetar kontinuerligt med risk- och väsentlighetsanalys. Vår verksamhet växer med folkbildningens intentioner och idéer i fokus.

Vunna effekter 2022

 • Den kvalitetssäkrade folkbildningsverksamheten, mätt i studiecirkeltimmar och antalet unika deltagare, ökar
 • All verksamhet följer Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag och håller hög kvalitet enligt våra egna kvalitetsregler
 • Alla nya cirkelledare får introduktionssamtal och minst 75 % av alla aktiva cirkelledare deltar i cirkelledarutbildning

 

Statens mål och fyra syften med statsbidrag till folkbildningen

Riksdagens grundläggande motiv för att ge statsbidrag till folkbildningen är att folkbildningen bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Regeringen har fastställt fyra syften med statens bidrag och NBVs verksamhet bedrivs inom dessa:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
 • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och
 • bidra till att bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet

Verksamhetsplan 2020-2022