Härmed kallas NBVs medlemsorganisationer till digitalt medlemsmöte i NBV Sydost den 21 november 2020 klockan 10.00 -12.30 i videokonferens Lifesize 86 - NBV Sydost Medlemsmöte.

Kallelsen har den 2020-05-15 gått ut via mejl till medlemsorganisationerna på riksnivå.

Anmälan av ombud ska vara NBV-avdelningen tillhanda, enligt stadgans § 16, senast tre veckor innan medlemsmötet vilket för NBV Sydost är den 30 oktober. Medlemsorganisationen ombeds samordna anmälan från distriktet eller det lokala organet i avdelningen för att undvika att för många eller för få anmäler sig till medlemsmötet.

Eventuella motioner skickas till anna.hagelin@nbv.se senast sex veckor innan mötet, det vill säga den 9 Oktober. 

Anmälan samt ev. motioner sker till avdelningens koordinator Anna Hagelin,  anna.hagelin@nbv.se

Föredragningslista jämte övriga handlingar utsänds senast två veckor före medlemsmöte till anmälda ombud.

Välkommen med er anmälan till medlemsmötet i NBV Sydost