NBV Mitt delar årligen ut ett kulturstipendium om 25 000 kronor vid sitt medlemsmöte.

Stipendiet kan delas ut till en eller flera personer som utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet eller uträttat viktiga folkbildarinsatser i NBVs värdegrund. Vid utdelning av stipendium till fler än en person delas 25 000 kronor lika mellan stipendiemottagarna.

Syftet med priset är också att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och öka medvetenheten om folkbildningens egenart.

Personer bosatta och verksamma i NBV Mitts fyra län Dalarna, Uppsala, Västmanland och Örebro kan nomineras.

Nomineringstiden är 1 januari till 30 september varje år och juryn består av NBV Mitts styrelse.
OBS! Nomineringstid är förlängd till 6 november 2023.

Offentliggörande av stipendiet och dess vinnare görs på NBV Mitts hemsida, i de sociala medier som NBV Mitt förfogar över, samt i lokalpressen.

Anställda eller förtroendevalda inom NBV Mitt kan inte få stipendiet. Eventuell skatt på utdelat stipendium betalas av mottagaren.