Publicerad

​Hur påverkas värderingarna när man bosätter sig i ett nytt land? Nu bidrar NBV till forskning för World Values Survey.

Vad händer värderingsmässigt när man kommer till ett nytt land? Vilka värderingar förändras och vilka finns kvar efter flera år? Det är något som NBV och World Values Survey (WVS) vill ta reda på genom en unik forskningsstudie.  Studien börjar i höst och ska vara klar i januari 2019. 

Sedan 1981 har forskare världen över analyserat värderingar och värderingsförändringar bland utrikesfödda genom World Values Survey. VI på NBV bidrar till forskningen med vårt rikstäckande nätverk av relevanta kontakter.  Deltagarna, som bland annat finns i vårt nätverk av utrikes födda cirkelledare och cirkeldeltagare, kommer få svara på 290 frågor om värderingar och sociala normer. 

Totalt kommer 1200 personer bli intervjuade. Dessa intervjupersonerna delas in i två grupper: en grupp där intervjupersonerna flyttat till Sverige relativt nyligen, och en grupp med intervjupersoner som levt i Sverige i mer än fem år. I och med att hälften av våra cirkeldeltagare är födda i ett annat land är vi en självklar aktör för att stötta Institutet för framtidsstudier i deras forskning. 

Institutionen för framtidsstudier redovisar resultatet av studien under 2019. 

World Values Surveys migrantstudie
WVS är ett världsomspännande forskarnätverk som genomfört undersökningar om värderingsförändringar sedan 1981. Det finns mycket kunskap om majoritetsbefolkningens värderingar, men det saknas faktaunderlag när det gäller nyanlända och migranter. 

För att integrationen ska fungera på ett bra och respektfullt sätt behövs mer kunskap om nyanländas värderingar och sociala normer. Detta är också något som regeringen efterfrågat, och som lett till att forskaren Bi Puranen och WVS fått resurser för att studien ska kunna genomföras. 

Migrantstudien innehåller två delar, där den ena riktar sig till nyanlända SFI- och gymnasieelever och den andra till personer som avslutat SFI. Och det är framförallt i den andra delen som NBV kan hjälpa till att hitta deltagare.