Mål: Minskning av skadligt bruk

Antalet personer som utvecklar skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. 

Att tidigt identifiera riskbruk och erbjuda kort rådgivning är effektivt och kan genomföras inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård samt på studenthälsomottagningar. Genom tidiga insatser kan samhället bidra till att individer, familjer och andra närstående inte skadas men också till en mer social och hälsoinriktad samhällsutveckling. 


Medvetenheten och kunskapen om effekterna av ANDTS på hälsan behöver öka bland allmänheten. Då ökar också allmänhetens acceptans för den lagstiftning och den restriktiva politik som är ett nödvändigt stöd för mycket av arbetet. 

Här är några förslag på insatser. Välj de ni vill läsa mer om:

Nästa sida:

Mål: Minskning av beroende