Mål: Barn ska skyddas

Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av ANDTS. 

Skador bland barn orsakade av alkohol, narkotika, dopning och tobak kan aldrig accepteras. Skyldigheten att skydda barn mot skadliga effekter av alkohol, tobak, narkotika och dopningsmedel tydliggörs i FN:s barnkonvention och utgör grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbete. Barnkonventionen är också, sedan den 1 januari 2020, lag i Sverige.

Här är några förslag på insatser. Välj de ni vill läsa mer om:

"Det finns mycket att vinna på en bättre samverkan. Det blir fler aktörer som kan uttrycka sin oro när något händer och det underlättar möjligheterna att komma in i ett tidigt skede. Istället för att åtgärder sätts in först vid en utredning så kan hjälp och stöd ges redan innan det lett till några större konsekvenser."

Johanna, fältassistent

Nästa sida:

Mål: Ungas användning ska minska