Studiematerialet presenterar forskning inom tre områden; civilsamhälle, värderingsförändringar och alkohol och andra droger.

Skriften innehåller tre artiklar skrivna av olika författare med olika perspektiv. Den gemensamma nämnaren är demokratin och dess förutsättningar. 

I artikeln om Civilsamhället och demokratin lyfts exempelvis följande frågor; Vilka utmaningar står föreningslivet inför när det gäller demokratiskt inflytande? Är den formella organisationen en del av lösningen, ett hinder eller irrelevant?

Inom artikeln Tillit, tolerans och mediers påverkan aktualiseras frågor såsom; Vilken roll spelar värderingar som tillit och tolerans för att skapa en gott samhälle? Hur påverkar det nya medielandskapet demokratin och oss medborgare?

Och i den avslutande artikeln om Makt, politik och alkohol; Vems intresse får störst genomslag i politiken och samhällsutvecklingen? Vem har makten? Och hur ser det ut för alkoholpolitiken?

Modulerna i studiecirkeln bygger på de tre artiklarna som är sinsemellan fristående och går att läsa oberoende av varandra.

Material:

Studieplan