Bristande demokrati - och steg mot öppenhet

Arbetet i EU sker inom ramen för sju institutioner. De olika institutionerna har ansvar för olika områden som lagstiftning, budget, toppmöten, domstolsärenden och eurosamarbete.

Det finns kritik mot att det råder brist på demokrati i EU och dess institutioner. Det benämns som ett demokratiskt underskott. Kritikerna menar att institutionerna och de beslut som tas där är svåra att förstå för den vanliga medborgaren och tas långt bort från medborgarnas vardag. På senare år har det gjorts ett antal förändringar för att öka demokratin. Ett exempel är att man har gett mer makt åt det folkvalda Europaparlamentet.

Enligt EU:s så kallade fördrag (ungefär = avtal) måste institutionerna utföra sitt arbete så öppet som möjligt. Vi som medborgare i unionen har exempelvis rätt att få tillgång till dokument från de olika institutionerna. Varje unionsmedborgare har också rätt att vända sig till institutionerna på något av unionens officiella språk och få svar på samma språk.

Den som upplever sig ha blivit felaktigt behandlad av någon av EU-institutionernas administration kan vända sig till den Europeiska ombudsmannen. Ombudsmannen tillsätts av parlamentet.

EU:s institutioner

EU-kommissionen. Föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer gällande lagar. Består av 28 kommissionärer, en från varje EU-land. De företräder inte sina egna länder utan ska se till hela EU:s bästa.

Ministerrådet. Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Europaparlamentet. Beslutar om EU-lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet. Väljs i allmänna val av invånarna i respektive EU-land.

Europeiska rådet. Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik. Består av de 28 EU-ländernas stats- och regeringschefer.

EU-domstolen. EU-domstolen tolkar EU-rätten. Består av en domare från varje medlemsland.

Europeiska centralbanken. Är centralbank för de 19 länder i Europeiska unionen som infört euron.

Europeiska revisionsrätten. Oberoende myndighet som granskar hur EU:s pengar används.

Nästa sida:

EU och alkoholen