Vill ni göra något?

Genom studiecirkeln om Droghandboken har ni haft möjlighet att tillsammans öka er kunskap och fått chans att testa argument och motargument kring narkotika.

Om ni vill kan ni även göra något tillsammans för att uppmärksamma andra på de frågor eller argument som ni tycker är viktiga.

Vilken fråga vill ni lyfta - och varför? Vem ska den rikta sig till? Hur når ni den eller de personerna bäst?

Gör en plan för att genomföra något tillsammans. Det skulle kunna vara att låna NBV:s utställning om globala narkotikafrågor och använda den på en skola, ett bibliotek eller annan lokal. Det skulle också kunna vara att anordna en föräldraträff på skolan med stöd av vårt material Droghandboken.

Det kan även vara att skriva en insändare i lokaltidningen eller vända sig till den på kommunen som har ansvar för att samordna arbetet kring drogfrågor och se vad ni kan göra tillsammans. Underlag i form av faktablad och rapporter i olika narkotikafrågor finns på Narkotikapolitiskt Centers hemsida under rubriken Analys.

 

Det behövs fler som vill, kan och vågar delta i narkotikadebatten! Lycka till!

Nästa sida:

Mina ledstjärnor