Var får man stöd?

Som förälder/vårdnadshavare

Om man som förälder är orolig för att ens barn använder narkotika kan man vända sig till Föräldraföreningen Mot Narkotika. Det är en ideell organisation som har kontaktgrupper över hela landet. Där kan man få hjälp med rådgivning, men också familjelivskurser och självhjälpsgrupper. De kan ofta vara en bra första kontakt och hjälpa till att lotsa vidare till annat stöd som finns där man bor. 

Man kan också ta direktkontakt med en öppenvårdsenhet, som Mini-Maria, där man kan få möjlighet till samtal. Om det behövs ytterligare insatser gör öppenvårdsenheten en orosanmälan till Socialtjänsten, där en socialsekreterare tillsammans med föräldrar och barn tar beslut om hur man går vidare. 

Som förälder kan man även göra en egen orosanmälan över sitt barn direkt till Socialtjänsten. Då går man tillsammans med socialsekreteraren igenom möjligheter till stödinsatser, öppenvårdsbehandling eller vård på behandlingshem.

Söker man hjälp eller stöd hos sjukvården, socialtjänsten eller på en öppenvårdsenhet så har de tystnadsplikt och kommer inte att göra någon anmälan till polisen. Däremot kan polisen spela en viktig roll då de kan upptäcka unga som använder droger på ett tidigt stadium.

Som skolpersonal

Skolan är en arbetsplats och den ska vara drogfri. Om en lärare misstänker eller upptäcker att en elev använder narkotika tar läraren kontakt med elevhälsan och rektorn. Sedan kallar man till ett samtal med eleven och dess föräldrar. 

Skolan gör en bedömning om det ska göras en orosanmälan till Socialtjänsten. Om Socialtjänsten får in en anmälan gör de i sin tur en bedömning om de ska genomföra en utredning. Det görs i ungefär hälften av alla fall och bygger på ett samtal om personens narkotikaanvändning och livssituation. Utifrån utredningen kommer man tillsammans fram till en eventuell vårdplan.

Om skolan ska kunna hjälpa till på bästa sätt och följa upp att eleven genomför behandlingen och lämnar urinprov, så behöver föräldrarna ge ett medgivande om att Socialtjänsten får återkoppla till skolan. Skolan kan själva ha en blankett för detta som föräldrarna, om de vill, kan fylla i.

Vill ni läsa mer om skolans roll att förebygga och tidigt uppmärksamma elevers användning av narkotika? Vad skolan får, kan och bör göra? Beställ boken Vägar till en narkotikafri skola: handbok i systematiskt policyarbete (2021) skriven av Staffan Hübinette. Ni kan också få tips och stöd på Narkotikafri skolas hemsida  https://www.narkotikafriskola.se/ 

Frivillig vård eller omhändertagande 

Vården bygger i första hand på frivillighet, men det finns fall då det krävs ett tvångsomhändertagande. Då använder man sig av: Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, ofta förkortad LVU, för att omhänderta unga under 18 år - och i vissa fall de under 21 år. Grunderna för ett omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna vårdslösa beteende.

Prata om texterna kring stöd. Om ni vill kan ni använda er av frågorna nedan:

-Skolan ska vara en drogfri arbetsplats, för både elevers och lärares skull. Vad tänker ni om skolans roll om man misstänker eller upptäcker att en elev använder narkotika?

-Hur ser det ut i er kommun? Vet ni var man kan vända sig för att få stöd?

Nästa sida:

Rättslig påföljd