Utvecklingen i landet

 Under 2000-talet har användandet av narkotika, framförallt cannabis, ökat något hos den vuxna befolkningen, men den totala konsumtionen ligger fortfarande ganska lågt i jämförelse med många andra länder i Europa.

Det är stora skillnader mellan olika grupper: Narkotikaanvändning och frekvent berusningsdrickande är störst bland unga vuxna och det är fler män än kvinnor som använder narkotika. Däremot är användandet och tillgången mer jämnt fördelad över landet än tidigare.

Totalt har drygt 3 procent av befolkningen använt cannabis någon gång det senaste året. Räknar man in all narkotika, inklusive icke-föreskriven användning av narkotikaklassade läkemedel, så ligger siffran på ca 9 procent. Vi vet att det sker en underrapportering när personer beskriver sin konsumtion. Det är dock intressant att trots detta kunna följa utvecklingen över tid.

Rapporten Skolelevers drogvanor visar att ungdomars användning av alkohol och cigaretter sjunkit medan användningen av snus, vitt snus och e-cigaretter (som även kallas vaping) har ökat. Andelen som testat narkotika har legat på ungefär samma nivå de senaste 20 åren,, men det har skett en liten ökning av användningen av sömn- eller lugnande medel som inte förskrivits av läkare. Att ungdomar dricker mindre alkohol har inte inneburit någon ökning av cannabisanvändning, som ibland antyds i samhällsdebatten. Det är snarare så att de som redan använder cannabis har ökat sin konsumtion något, även om den ökningen har avstannat de senaste åren.

Det vanligaste narkotiska preparatet som används är cannabis och oftast får unga tag i det, eller annan narkotika, genom en kompis eller en partner. Näst vanligast är via en annan person, som en langare.

I CAN:s skolenkät får eleverna också svara på vilka risker de förknippar med användningen av olika preparat. Resultatet av enkäten visar att allt färre unga tror att det ”medför stor fysisk eller psykisk skaderisk att prova cannabis 1–2 gånger”. Däremot kan man inte se att den förändrade uppfattningen har lett till att fler har testat cannabis.

Fundera tillsammans:

-Vad tror ni att det beror på att det skett en förändring av ungas syn på riskerna med cannabis?

Nedan ser ni statistik från CAN:s rapport Skolelevers drogvanor från 2022 som ger en bild av situationen bland ungdomar i Sverige.

 

Diagram 3.png

Diagram 2.png

Diagram 1.png

Diagram 4.png

Diagram 5.png

 

 

 

 

 

 

Nästa sida:

Ser det ut som du trodde?