Fungerar den restriktiva modellen?

Den svenska narkotikasituationen uppvisar två motsatta trender. När det gäller användningen av narkotika är den som framgått i tema 3 låg i jämförelse med andra länder. När det gäller narkotikadödligheten är den jämförelsevis mycket hög.

Narkotikadödligheten

Den höga narkotikarelaterade dödligheten i Sverige har under flera år stått i centrum för den narkotikapolitiska debatten. Även om den ökning av dödligheten som skett under en längre period nu brutits och en viss minskning skett är nivån fortfarande mycket hög. Att detta är ett misslyckande och en stor utmaning råder enighet kring, däremot inte hur den höga dödligheten kan förklaras och vilka åtgärder som bör vidtas.

En återkommande fråga är också hur statistiken över narkotikarelaterad dödlighet förs i olika länder och hur jämförelser kan göras.

Att diskutera

  • Vilka olika förklaringar till utvecklingen av narkotikadödligheten framkommer i artiklarna?
  • Vilka olika slutsatser och förslag till åtgärder framkommer i artiklarna?

Kompletterande material

Följande två bilder beskriver utvecklingen av den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige. Dern första bilden redovisar data från tre olika register, Socialstyrelsens dödsfallsregister, det europeiska narkotikacentrets data och det Karolinska institutets Toxreg-register. Metoden skiljer sig något mellan dessa register, men trenden är densamma.

I följande bild som är Toxreg-registret och som bygger på rättsmedicinska undersökningar framgår vilka narkotika som varit huvudpreparatet i kroppen vid dödsfallet.

Hur dessa data ska tolkas och hur utvecklingen av narkotikadödligheten kan förklaras råder delade meningar om. Artiklarna nedan speglar diskussionen.

Drugnews

Varför dör fler av narkotika i Sverige?, Anna Fugelstad, ansvarig för Toxregregistret.

ETC

Människoliv går förlorade när regeringen vägrar släppa dödlig nollvision, av Andreas Gustavsson. 

Medicinen dödar inte nollvisionen, replik av Staffan Hübinette.

Sydsvenska Dagbladet

Det går inte att straffa bort narkotikamissbruket genom att kriminalisera användaren, av Tomas Thomasson 

Svensk narkotikapolitik är för liberal, replik av Nils Littorin 

Ökningen av överdoser startade när heroin blev vanligare, replik av Björn Johnsson, Torkel Richert, Bengt Svensson, Malmö Universitet. 

Fler dör med starka smärtstillande än med heroin, slutreplik av Nils Littorin, beroendeläkare.

Dagens samhälle

Socialstyrelsen har stort ansvar för narkotikadöden, av Per Johansson, Generalsekreterare i RNS.

Ordfront Magasin

Debatt i Ordfront Magasin med ett flertal inlägg som började med två artiklar, en om Nils Bejerot och den ”hårda linjen” och en intervju med legaliseringsrörelsens portalfigur Ethan Nadelmann.

Den hårda linjens fader av Daniel Wiklander, journalist. 

Kriget mot knarket kan inte vinnas av Daniel Berg, journalist.

Vänstern vilse i narkotikapolitiken av Staffan Hübinette.

CAN

Drug-related Deaths in Sweden, av Håkan Leifman, direktör CAN.

Accent

Om Socialstyrelsens rapport om narkotikadödligheten.

Socialstyrelsen

Narkotikarelaterade dödsfall, Socialstyrelsens rapport.

Svenska Dagbladet

Färre döda av narkotika efter nio års ökning

Nästa sida:

Tema 5. Påståenden & argument