Konsekvenser

Användning av cannabis liksom annan narkotika, tobak och alkohol får olika konsekvenser för individen och samhället. Det handlar om hälsorisker och konsekvenser som påverkar hälsan och arbetsförmågan för individen och i förlängningen sociala kostnader, sjukvårdskostnader och försämrad produktivitet för samhället.

Det kan handla om konsekvenser för barn och anhöriga, om skador och olyckor i trafiken och arbetslivet, om försämrade skolprestationer och kriminalitet och kostnader som är kopplade till detta.

Att göra en samlad bild och bedömning av omfattningen av och kostnaden för alla sådana konsekvenser är förenat med betydande svårigheter och någon samlad bild finns inte. Däremot finns beräkningar och bedömningar för olika områden och där olika modeller använts vid beräkningen.

I kapitlet Vård och behandling i boken Big Marijuana, sid 267, ges en bild av detta.

I kapitlen Skolprestationer, sid 272, Cannabis i trafiken, sid 277 och Miljöförstöring, sid 283, beskrivs sådana konsekvenser.

I det kompletterande materialet nedan finns ytterligare information och även hänvisningar till kostnadsberäkningar för både tobak, alkohol och narkotika.

 

Att diskutera

  • Vilka olika konsekvenser av cannabisanvändning framkommer i boken Big Marijuana och i det kompletterande materialet? Hur kan de ”rangordnas” med hänsyn till inverkan och kostnader?
  • Hur kan en jämförelse av konsekvenser och kostnader mellan tobak, alkohol och narkotika (cannabis) göras och vilka slutsatser kan dras av en sådan jämförelse
  • Hur kan ett resonemang föras kring lagstiftningens utformning i förhållande till risker, skadeverkningar, konsekvenser och kostnader när det gäller tobak respektive alkohol och cannabis? Hur kan skillnader i lagstiftningen motiveras?

 

Kompletterande material

Skolan

I boken Vägar till en narkotikafri skola (Wolters Kluwer förlag) redovisas forskning om hur cannabisanvändning bland skolelever och universitetsstudenter påverkar skolmiljön och studieresultaten.

Där framgår att användning av cannabis ökar risken för skolk och avhopp från skolan och påverkar betygsresultat negativt.

När det gäller frågan hur användning av cannabis och annan narkotika bland elever påverkar arbetsmiljö, trygghet och skolklimat saknas forskning i skolmiljö. Däremot finns mer kunskap från arbetslivet.

När det gäller praktiska moment i yrkesutbildningar och praktik på arbetsplatser innebär elevers cannabisanvändning en ökad risk för skador och olyckor. Det är också skälet till att allt fler gymnasieskolor inför slumpvis drogtestning i praktiska utbildningar.

Artiklar med olika aspekter på narkotika och skola finns publicerade på Narkotikafri skola under fliken Läsvärt.

http://www.narkotikafriskola.se/
 

Arbetslivet

I boken Vägar till en narkotikafri skola finns en sammanfattning av studier inom transportsektorn och olika arbetsplatser. Viss information finns även i följande artiklar från Folkhälsomyndigheten och Läkartidningen.
 

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12814/Alkohol-och-narkotikaforebyggande-insatser-i-arbetslivet.pdf

Läkartidningen

http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/15388/LKT1046s2878_2880.pdf
 

Trafiken

Denna artikel redovisar Trafikverkets statistik över alkohol- och narkotikarelaterade trafikolyckor och dödsfall.

Trafikverket

http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Rattfylleri/fakta-om-alkohol-och-narkotika-i-trafiken/

Folkhälsomyndigheten, konferensrapport med statistik

Trafikverkets strategi 2015-2020

I rapporten Legalization of Marijuana in Colorado – The Impact, vol 4, september 2016, redovisas i Section 1 – Impaired Driving and Fatalities, sid 13, statistik från Colorado som visar utvecklingen av marijuanarelaterade olyckor och dödsfall i trafiken över tid.

Även i rapporten Washington State Marijuana Impact Report, mars 2016, redovisas i Section 5, Impaired Driving, sid 82, statistik om marijuana och trafik.
 

 

Kostnader

Enligt den statliga Missbruksutredningen beräknades 2010 de årliga kostnaderna vara 66 miljarder kronor för alkohol, 62 miljarder för narkotika och 20 miljarder för läkemedelsmissbruk.

https://www.svd.se/missbruket-kostar-150-miljarder
 
CAN – frågor och svar

Hur mycket kostar narkotikamissbruket?

Hur mycket kostar alkoholen samhället?

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Samhällets kostnader för tobak

 

Nästa sida:

Tema 4. Hur ska samhället förhålla sig? - Prevention och politik