Träff 1

Träffen bygger på kapitlen En baksmälla som världen inte har råd med, De globala målen påverkas av alkohol och En global sjukdomsbörda.

Välj vilka frågor ni vill diskutera tillsammans:
 
Världens baksmälla handlar om alkohol som ett hinder för utveckling. Vad menas egentligen med det? På vilka sätt kan alkoholen vara ett hinder för en positiv utveckling? Har du själv tidigare tänkt på alkohol som ett utvecklingshinder? Berätta för varandra om era tankar kring ämnet. Gör gärna en runda där alla får komma till tals.

Finns det ord och begrepp i texterna du har läst som du tycker är svåra att förstå? Hjälps åt för att förstå.

Titta på den korta animerade filmen om alkohol som utvecklingshinder. Vad tänker du om det som tas upp i filmen? Var det något som var nytt för dig? Har du egna erfarenheter av sådant som tas upp i filmen? Om ni vill kan ni även se den lite längre filmen Världens Baksmälla (16 min)

Alkohol och dess negativa konsekvenser är ett betydande hinder för 13 av de 17 globala målen. Hur hänger detta samman? Besök sidan om Globala målen. Diskutera hur alkohol påverkar de respektive målen. Fördjupa er gärna genom att läsa IOGT Internationals analys av hur de globala målen påverkas, Alcohol and the sustainable development goals – Major obstacle to development. 2017.

I faktarutan Alkohol och Agenda 2030 konstateras det att kopplingen mellan alkohol och olika former av ohälsa är välkänd. Men alkohol påverkar även fattigdom, ekonomisk utveckling och jämställdhet. Hur ser denna påverkan ut? Har du några egna exempel?

Texterna tar upp ett antal exempel på hur alkohol ökar sjukdomsbördan. Kände du till detta sedan tidigare? Var det något exempel som du tyckte var extra intressant eller anmärkningsvärt?

Under ”Lär er mer” finns tips på hur ni kan fördjupa er i ämnet.

I stycket om alkohol och våld står det att alkohol är en bidragande faktor till våld. Vad innebär detta?

Hur upplever du att medvetenheten är hos allmänheten om alkohol som hinder för utveckling? Talas det exempelvis om alkohol i debatten om global fattigdomsbekämpning och jämställdhetsarbete? Diskutera med varandra.

Finns det något mer i de texter du har läst som du tycker var extra anmärkningsvärt eller nytt för dig? Berätta för varandra och diskutera.
 

 

Lär er mer:

Här är är några tips på filmer, skrifter och artiklar om ni vill fördjupa er mer.

Nästa sida:

Kapitel till träff 1