Tobaksskador och dödlighet

De tobaksrelaterade dödsfallen i KOL och lungcancer visar på motsatta trender, där en ökning skett från 2000-2017 av antalet dödsfall i KOL men en minskning i lungcancerdödsfall med början från 2005. En förklaring är att det sannolikt rör sig om tidsfördröjande effekter, där förändringar av antalet rökare återspeglas först efter flera år i rökningsrelaterade dödsfall.

Utvecklingen av KOL skulle också kunna förklaras av andra riskfaktor än rökning som påverkar utvecklingen åt andra hållet.

Varje år insjuknar omkring 100 000 människor i Sverige i rökrelaterade sjukdomar och tobaksrökning ökar risken för ett flertal cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, samt sjukdomar och infektioner i andningsorganen. Att utsättas för passiv rökning ökar också risken för exempelvis lungcancer och hjärt-kärlsjukdom.

Nästa sida:

Tobakspolitik