ANT: Sjukdomsbördan

Det globala projektet Global Burden of Disease (GBD), beräknar sjukdomsbördan från dödsfall och sjukdom för alla länder i världen. I tabellen till ovan redovisas antalet förlorade friska levnadsår på grund av sjukdom och död (DALY) orsakad av alkohol, narkotika och tobak i Sverige 2017.

Som syns i tabellen så orsakar alkohol drygt 4 % av den samlade sjukdomsbördan i Sverige 2017, varav cancer, missbruksrelaterade sjukdomar, självmord och våld står för den största delen. För narkotika är motsvarande siffra ca 1,5 % där missbruksrelaterade sjukdomar, sjukdomar i matsmältningsorganen och cancer förklarar merparten. Sjukdomsbördan för tobak är den högsta av de tre substanserna (11 %) där de tre största sjukdomsområdena är, i storleksordning, cancer, hjärt-kärlsjukdom och kronisk luftvägssjukdom (KOL). 

Sjukdomsbördan har under de senaste tio åren ökat för narkotika (+31 %) men sjunkit för alkohol (–10 %) och tobak (–16 %). Fortfarande är tobaksrökning i Sverige den allra största och alkohol den näst största av alla påverkbara orsaker till cancer. 

Men, i åldersgruppen 15–49 år är sjukdomsbördan för alkohol istället störst (15 % av sjukdomsbördan för åldersgruppen), därefter narkotika (11 %) följt av tobak (9 %).

Nästa sida:

Alkoholkonsumtion