Tema 3. Hur stor är användningen och vilka är konsekvenserna?

Introduktion och frågeställningar

Om föregående avsnitt handlat om individen och effekter, risker och skadeverkningar av cannabis handlar detta avsnitt om först användning, utbredning, trender och därefter om konsekvenser av cannabisbruk i ett samhällsperspektiv.

För att få en bild av cannabis i ett samhällsperspektiv behövs kunskap om användning, utbredning, konsumtionsmönster och konsekvenser. I kapitlet Brukets utbredning i boken Big Marijuana redovisas statistik över användningen både globalt och i Sverige (sid 224). Kompletterande, senare och mer fyllig information finns nedan.

 

Att diskutera

  • Drogvaneundersökningar visar på stora skillnader i cannabisanvändning bland skolelever och ungdomar mellan olika stadsdelar i Stockholm, EU-länder och mellan olika delstater i USA (se länkar till Stockholmsenkäten, ESPAD-studien och RMHIDTA ovan). Likaså mellan olikadelar av världen (Big Marijuana sid 224). Diskutera tänkbara och möjliga förklaringar till dessa skillnader.Vilka olika faktorer kan tänkas påverka utbredningen av cannabisanvändning i ett samhälle?
  • Av CAN-rapporten Drogutvecklingen i Sverige (se länk nedan) framgår att narkotikaanvändningen bland ungdomar i Sverige varierat kraftigt över tid. Vilka tänkbara förklaringar kan finnas till detta?
    Diskussionen kan också återkomma i temat 4 om narkotikapolitik där bakgrundsinformation om den svenska utvecklingen finns.
  • Av rapporten från Colorado Departement of Health and Environment (se länk ovan) framgår också hur användningen bland elever i High school är fördelad. Det finns också kommenterat mellan dagliganvändande, nästan dagliganvändande och mer sporadiskt användande.
    Det finns även kommenterat i den kompletterande informationen nedan. Vilka frågor väcker detta?

Kompletterande material

I pdf-filen "Tema 3 Användning" beskrivs metoder för att hämta in fakta om användning och konsumtionsmönster. Det så kallade "Majoritetsmissförståndet förklaras samt frågan om drogvaneundersökningar är tillförlitliga diskuteras.

Tema 3 Användning.pdf


 
Skolelevers drogvanor, CAN

http://can.se/Publikationer/rapporter/skolelevers-drogvanor-2017/

På denna sida finns i högermarginalen en fil med diagram som ger en översiktlig bild av drogvanorna.
 

Stockholmsenkäten, Stockholms stad

Stockholmsenkäten är en drogvaneundersökning bland elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet. Resultaten är redovisade för respektive stadsdel vilket för att skillnader mellan olika stadsdelar framgår.
http://www.stockholm.se/stockholmsenkaten
Cannabisanvändning se bilder på sid 26-27.
(Scrolla ner till pdf-filen Droger och spel – gymnasium årskurs 2)
 

Drogutvecklingen i Sverige, CAN

I denna rapport redovisas drogvanor för hela befolkningen. På sid 20 visas utvecklingen av narkotikaanvändningen bland skolelever över tid från 1971. Utifrån den bilden kan frågan ställas om l de kraftiga svängningarna i användning över tid kan förklaras.

http://can.se/contentassets/8178f9b67d894d10a6438816b204afb5/drogutvecklingen-i-sverige-2017.pdf

 

CAN – frågor och svar

Hur många använder narkotika i Sverige?

 

ESPAD-report 2015 (European School Servey Project on Alcohol and Other Drugs)

http://www.espad.org/sites/espad.org/files/TD0116475ENN.pdf

På sidan 57 finns en jämförelse av ungdomars cannabisbruk i olika länder.

 

Cannabisanvändning i befolkningen, Folkhälsomyndigheten (se grafer)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/levnadsvanor/cannabisanvandning-i-befolkningen/

 

Den svenska narkotikasituationen – en översikt över rapporteringen till EU:s narkotikabyrå, Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/bb92a4449c9d42208226689d22bd85ae/narkotikasituationen-emcdda-2014.pdf
 

EU:s narkotikarapport, 2017

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001SVN.pdf

 

World Drug Report 2017, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)

https://www.unodc.org/wdr2017/index.html

RMHITDA, Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficing Area: The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact, Vol 5 Colorado 2017

 

Marijuanaanvändning i olika delstater i USA. (Sid 38 ungdomar 12-17 år, sid 58 unga vuxna 18-25 år och sid 62 vuxna 26+ år.)

http://www.rmhidta.org/html/FINAL%202017%20Legalization%20of%20Marijuana%20in%20Colorado%20The%20Impact.pdf

 

Monitoring Health Concerns Related to Marijuana in Colorado 2016. Colorado Departement of Public Health and Environment.

På sid 56 finns en graf som visar frekvensen i användningen bland användare i high school.

https://www.researchgate.net/profile/Katelyn_Hall2/publication/316885353_Monitoring_Health_Concerns_Related_to_Marijuana_in_Colorado_2016/links/591631b40f7e9b70f49dc1b2/Monitoring-Health-Concerns-Related-to-Marijuana-in-Colorado-2016.pdf

Nästa sida:

Konsekvenser