Effekter, risker och skadeverkningar

När det gäller effekter, risker och skadeverkningar handlar alla dessa om grundläggande fakta och som forskningen ger svar på och som redovisas i boken Big Marijuana. Nedan finns kompletterande material i form av videoföreläsningar och forskningsöversikter.

Efter det att boken Big Marijuana publicerats har två internationella forskningsöversikter redovisats och som sammanfattar kunskapsläget.

Det är WHO:s rapport The health and social effects of nonmedical cannabis use och den amerikanska vetenskapsakademins rapport The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids. Utöver detta finns ytterligare sammanställningar och videoföreläsningar. Se länkar på nästa sida.

Hur risker, skadeverkningar och konsekvenser däremot ska bedömas i ett samhällsperspektiv och om cannabis på grundval av vad forskningen redovisar ska vara tillåtet eller förbjudet är inte en forskningsfråga utan en politisk fråga. Forskarna kan ge ett kunskapsunderlag, men det är medborgarnas sak att värdera informationen och fatta beslut om vilken politik och lagstiftning som ska gälla. Den frågeställningen återkommer längre fram i materialet.

Att diskutera

Hur kan kunskapen om effekter, risker och skadeverkningar av cannabis på individen vara ett argument för olika ståndpunkter när det gäller cannabis legala status – förbud, avkriminalisering eller legalisering?


Cannabisförespråkare hävdar ofta att tobak och alkohol är skadligare än cannabis och att det därför är ologiskt att cannabis är förbjudet medan tobak och alkohol är tillåtet. Hur kan ett resonemang föras kring detta?

Nästa sida:

Medicinsk marijuana