Planera träffarna och uppläggning av cirkeln

Cirkelns upplägg och omfattning är flexibel

Cirkeln och samtalet kan läggas upp på olika sätt. Gruppen som utgör studiecirkeln gör själv upp en planering av antalet träffar och teman utifrån deltagarnas intresse och ambition.

Antalet träffar kan vara allt från tre som är minimum för en studiecirkel till så många träffar som gruppen bestämmer sig för. Gruppen kan tillsammans skaffa sig en överblick över materialet och sedan planera antalet träffar och innehållet i dem.

Till en träff kan också olika personer som kan tillföra diskussionen olika aspekter också bjudas in. Det kan exempelvis vara kommunens drogsamordnare, kommunens ansvarige för cannabisprevention där sådan finns, lokal polis, politikiska företrädare och företrädare för olika organisationer.

I studiehandledningen finns också exempel och förslag på videor och fördjupningsmaterial som kan användas som utgångspunkt för samtal under en träff.

Fysiska träffar eller digital kommunikation

Cirkeln kan genomföras i traditionell form med enbart fysiska träffar. Den kan också bestå av en kombination av fysiska träffar och digital kommunikation däremellan. Cirkeln kan även genomföras helt digitalt. Deltagarna i cirkeln kan skapa ett eget forum/grupp exempelvis på Facebook.

Börja här - planera cirkeln!

 

1. Skaffa en överblick över boken Big Marijuana och studiehandledningens olika teman och frågeställningar. (Enskilt inför den första träffen eller tillsammans vid den första träffen).

2. Läs och gå igenom materialet i Tema 1 i studiehandledningen. (Enskilt inför den första träffen eller tillsammans vid den första träffen. Om det senare är det bra att ha tillgång till visning av videomaterialet.)

 

3. Planera tillsammans hur cirkeln ska läggas upp och arbeta. Gruppen kan välja att enbart utgå från boken Big Marijuana eller komplettera med annat material i studiehandledningen och lägga upp arbetet efter gruppens intresse, tid och ambition.

4. Läs boken Big Marijuana i sin helhet.

5. Arbeta vidare efter den uppgjorda planeringen med de olika temana och frågeställningarna. Använd boken och fördjupningsmaterialet i studiehandledningen som underlag för diskussionen.

 

Nästa sida:

Tema 1: Resa i marijuanaland