Materialets upplägg

Materialet består av två delar

1. Boken Big Marijuana

Grundmaterialet till studiecirkeln är boken Big Marijuana av författaren och journalisten Pelle Olsson. Bokens första del består av ett antal reportage från olika länder, möten med forskare, politiker och cannabisanvändare. Bokens andra del redovisar aktuell forskning om cannabis.

Pelle Olsson, författare och vetenskapsjournalist ger en kort presentation av sin bok Big Marijuana.

2. Studiehandledning

Studiehandledningen innehåller kompletterande fördjupningsmaterial och en struktur av teman och frågeställningar för att underlätta cirkelns arbete.

Fyra teman

Ämnet cannabis innehåller många olika aspekter och kunskapsområden. Materialet försöker tillgodose detta genom fyra olika teman och en avslutande samtalsmodell och argumentationsanalys. Varje tema innehåller i sin tur ett antal olika delar och frågeställningar.

1. En resa i marijuanaland – cannabiskulturen och argumenten

2. Cannabis – vad säger forskningen?

3. Hur stor är användningen och vilka är konsekvenserna?

4. Hur ska samhället förhålla sig? - Politik och prevention

5. Argumentationsanalys

Bokens olika kapitel berör i olika grad dessa teman men följer inte samma struktur. Boken kan därför med fördel först läsas i sin helhet för att sedan användas som underlag för diskussion kring de olika temana och frågeställningarna.

 

Kompletterade material och fördjupning

Som ett komplement till boken Big Marijuana och som en möjlighet till fördjupning finns ytterligare material till respektive tema.

1. Artiklar, rapporter, videor och informationsplatser

I studiehandledningen finns hänvisningar under respektive tema till ett stort antal artiklar, rapporter och videor som kan användas efter intresse och behov. Dessa finns huvudsakligen tillgängligt digitalt och hänvisningar (länkar) finns under respektive avsnitt i studiehandledningen. Hänvisningar görs även till litteratur som inte finns tillgängligt digitalt utan som behöver beställas särskilt om det finns ett intresse i cirkeln för en fördjupning.

I slutet finns även hänvisningar till organisationer och informationsplatser som företräder olika uppfattningar i frågan. Där finns också de politiska partiernas, ungdomsförbundens och några narkotikapolitiska organisationers program.

2. Bakgrundsinformation och frågeställningar

Till varje tema och dess olika delar finns en kort introduktion med bakgrundsinformation och förslag till frågeställningar. I några fall ges en mer utförlig bakgrund som komplement till boken Big Marijuana och de artiklar och andra material som hänvisas till.

3. Hjälpredor för planering och argumentationsanalys

För att underlätta planering av cirkeln och att strukturera argumentationsanalysen finns mallar som kan användas som hjälpredor.

Nästa sida:

Planera träffarna och uppläggning av cirkeln