I den här boken redogörs för den praxis och de begrepp som används i olika situationer vid föreningsmöten av olika slag.

Det organiserade föreningslivet, med föreningar som har stadgar och medlemsvalda styrelser, är ett viktigt inslag i vårt demokratiska samhälle. Boken ger också inspiration till hur möten kan göras mera givande, effektiva och kreativa.

Möten genomförs av många olika skäl, bland annat för att stärka föreningskänslan, fatta beslut i demokratisk ordning, lösa problem, ge information, påverka andra, förhandla och fördela arbetsuppgifter. Boken tar upp det du behöver veta om mötesformer, möteskultur, möteskvalitet, mötespolicyer, mötesrevision och mötesstruktur för olika mötesformer, samt hur en mötesledare kan hantera olika besvärliga situationer och skapa ett bra mötesklimat. Flertalet avsnitt avslutas med olika exempel, diskussionsfrågor och förslag till fördjupningslitteratur.

Boken finns också översatt till somaliska.

Beställ materialet av din verksamhetsutvecklare.