Den starka föreningstraditionen i Sverige har varit avgörande för vår demokratiska samhällsbyggnad. Men föreningslivet utvecklas också ständigt.

 
Från att i början handla om klassiska folkrörelseorganisationer, har föreningsbegreppet breddats till att omfatta olika former av organiserade sammanslutningar som inte faller inom ramen för någon bolagsform, institut eller stiftelse.

Boken ger grundläggande kunskaper om föreningsverksamhet och underlag till diskussioner om hur en förening arbetar på bästa sätt. Författaren har mer än 30 års erfarenhet av arbete och förtroendeuppdrag i idrottsföreningar, folkbildningsorganisationer, kultur- och  studentföreningar, akademiska föreningar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och intresseorganisationer.

Vill du ta del av studiematerialet? Kontakta din avdelning!