Härmed kallas NBVs medlemsorganisationer till medlemsmöte i NBV Syd den 7 december i Medborgarhuset, Eslöv, start med lunch kl.12.00 och avslut med kaffe ca. kl. 15.00.

Kallelsen har den 2019-05-17 gått ut via mejl till medlemsorganisationerna på riksnivå.

Anmälan av ombud ska vara NBV-avdelningen tillhanda, enligt stadgans § 16, senast tre veckor innan medlemsmötet vilket för NBV Syd är den 16 november.

Varje medlemsorganisation äger rätt att utse två grundombud om man inom avdelningens verksamhetsområde har ett lokalt organ eller rapporterat folkbildningsverksamhet under 2018.

Utöver grundombuden tillkommer tilläggsombud som fördelas lika utefter genomförd folkbildningsverksamhet och unika deltagare. Dock kan ingen medlemsorganisation erhålla fler än hälften av de sammanlagda tilläggsombuden.

Anmälan av ombud sker till respektive medlemsorganisation centralt som sedan meddelar avdelningens koordinator.

Motionsrätt tillfaller medlemsorganisationernas lokal och regionala organ inom NBV Syds verksamhetsområde. Motionen ska vara avdelningsstyrelsen tillhanda senast sex veckor innan medlemsmötet, vilket för NBV Syds räkning är den 26 oktober.

Motioner skickas direkt till avdelningens koordinator.

Föredragningslista jämte övriga handlingar utsänds senast två veckor före medlemsmöte till anmälda ombud.

Koordinator i NBV Syd är Safeta Bajraktarevic, safeta.bajraktarevic@nbv.se

Malmö den 24 maj 2019

Bertil Freed, Avdelningsordförande                                                                                               Jan Gyllenbok, Regionchef

Bilaga 1, Ombudsfullmakt_NBV.docx

Bilaga 2, Ombudsfördelning och anmälda ombud medlemsmöten i avdelningarna 2019.xlsx

Bilaga 3, NBVs avdelningsindelning.docx