Den 30 november kl 10.00 på IOGT-NTO-gården, Norra Promenaden 108, Norrköping.
Kallelsen har den 2019-05-17 gått ut via mejl till medlemsorganisationerna på riksnivå.

Anmälan av ombud ska vara NBV-avdelningen tillhanda, enligt stadgans § 16, senast tre veckor innan medlemsmötet vilket för NBV Öst är den 9 november.
Varje medlemsorganisation äger rätt att utse två grundombud om man inom avdelningens verksamhetsområde har ett lokalt organ eller har rapporterat folkbildningsverksamhet under 2018.
Utöver grundombuden tillkommer tilläggsombud som fördelas lika utefter genomförd folkbildningsverksamhet och unika deltagare. Dock kan ingen medlemsorganisation erhålla fler än hälften av de sammanlagda tilläggsombuden.

Anmälan av ombud sker till respektive medlemsorganisation centralt, som sedan meddelar avdelningens koordinator.

Motionsrätt tillfaller medlemsorganisationernas lokala och regionala organ inom NBV Östs verksamhetsområde. Motionen ska vara avdelningsstyrelsen tillhanda senast sex veckor innan medlemsmötet, vilket för NBV Östs räkning är den 19 oktober.

Motioner skickas direkt till NBV Östs koordinator Monica Ceesay, monica.ceesay@nbv.se

Föredragningslista jämte övriga handlingar utsänds senast två veckor före medlemsmötet till anmälda ombud.

Välkommen med er anmälan till medlemsmötet i NBV Öst!
Stockholm den 20 maj 2019.

Jenny Nordfält, Avdelningsordförande           Ninve Düzgün Khelil, Regionchef