Anmälan till kurs/studiecirkel

Tänk på att anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.

Start och kallelse
Innan kurs/studiecirkel startar får du en faktura som också innehåller en kallelse med uppgifter om adress till kurslokal, datum när kursen startar och tider för när kurstillfällena hålls.

Kursavgift och betalning
Faktura med inbetalningskort, där avgiften och förfallodatum framgår, skickas före kursstart. Betalning ska ske på sätt som följer av fakturan. Vid behov av påminnelse om betalning debiterar vi dig en lagreglerad påminnelseavgift.

Studiematerial
Kostnaden för studiematerial ingår som regel inte i kursavgiften. 

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

  • Meddela oss inom 14 dagar före kursstart.
  • Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t ex, via brev eller e-post, och muntligen.
  • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs/studiecirkel du är anmäld till.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Om studiecirkeln/kursen har startat och du deltagit vid en sammankomst/kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.
  • Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang såsom konserter, föreläsningar eller liknande. Anmälan är i dessa fall bindande och avgiften återbetalas därför inte vid avanmälan.

Återtagande av anmälan
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för start av kurs/studiecirkel tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid återtagande senast 7 dagar före cirkel-/kursstart en avgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.
  • Vid återtagande senare än 7 dagar före cirkel-/kursstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid återtagande samma dag som cirkel-/kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.

Studieavbrott
Om du avbryter en kurs/studiecirkel på grund av ett varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats, dock med avdrag för eventuellt studiematerial.

Frånvaro
Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de angivna ovan, är det tillfället förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Inställd studiecirkel/kurs.
Tvingas vi ställa in en kurs/studiecirkel har du alltid rätt att återfå avgiften du har betalat. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för sammankomsterna på ett för dig väsentligt sätt.

Olycksfallsförsäkring
Som deltagare är du försäkrad på väg till och från samt under pågående kurs.

Under 18 år
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att göra en bokning.